Financieel jaarverslag 2013Jaarrekening Pefo Nederland 2013
Van 1-1-2013 tot en met 31-12-2013

Samenvatting resultaat 2013

Opbrengsten
In het jaar 2013 heeft Pefo Nederland € 11.269 aan giften ontvangen. Het grootste deel van de giften was afkomstig van particuliere donateurs, en enkele kerken en stichtingen. De giften werden door onze donateurs bestemd voor de projecten van PEFO Uganda op het gebied van schoolgeld en individuele sponsoring van kinderen, algemene giften en projecten voor de oma’s.

Bestedingen
In 2013 heeft Pefo Nederland € 12.567 aan bestedingen gedaan. Hiervan bestond € 11.852 aan afdracht voor de projecten van PEFO Uganda conform onze doelstelling. Een verslag van waar het geld in 2013 in Oeganda aan is besteed kun je op ons blog vinden.

De overige uitgaven (€ 715) zijn in Nederland gedaan voor kosten van de organisatie. De grootste posten waren:
- een bijdrage aan de kosten van het ticket voor Justine Ojambo - directeur PEFO Uganda;
- bankkosten;
- kosten voor de Oegandadag 2013.
Andere kosten zijn gemaakt voor lidmaatschap van PEFO Uganda van een internationaal netwerk en wat kosten voor de papieren nieuwsbrief voor donateurs zonder internet.

Alle kosten als percentage van de inkomsten: 6,3%
Alle kosten als percentage van de totale bestedingen: 5,7%

De kosten, hoewel beperkt, zijn wat hoger uitgevallen dan in 2012, maar de reis van de directeur van PEFO Uganda naar Nederland is heel belangrijk geweest voor de contacten van de organisatie in Nederland, daar hebben we graag aan bijgedragen.

Resultaat
Er is in 2013 meer uitgegeven dan dat er is binnengekomen. Het verschil is € 1.298. Dit was mogelijk door de vele inkomsten in 2012 die nog niet allemaal waren besteed. De bestedingen aan de doelstelling t.o.v. de inkomsten waren daarom 105%.

Balans
Aan het eind van het jaar had Stichting Pefo Nederland € 4.493 aan liquide middelen, dat wil zeggen het tegoed op de zakelijke bankrekening. De organisatie had geen bezittingen, schulden of vorderingen.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Opbrengsten
In 2013 heeft Pefo Nederland in totaal € 11.269 aan inkomsten verkregen.


Herkomst giften
Particulieren
5.834
Kerken
 4.625
Stichtingen
728
Eigen activiteiten
82
Totaal
11.269

Bestemming giften
Schoolgeld
4.547
Individuele sponsoring
2.835
Algemene giften
2.247
Oma's
1.640
Totaal
11.269

 
Bestedingen
In 2013 heeft Pefo Nederland in totaal € 12.567 aan bestedingen gedaan.


Bestedingen
Transfers naar PEFO Uganda
11.852
Operationele kosten
540
Administratiekosten
138
Fondsenwervingskosten
38
Totale bestedingen
12.567
 
Resultaat 2013Opbrengsten
11.269
Bestedingen
12.567
Netto resultaat
-1.298
 
BALANS - Per 31-12-2013


Activa
Passiva
Vaste activa
0
Eigen vermogen
4.493
Vlottende activa
0
Vreemd vermogen
0
Liquide middelen
4.493


Totaal
4.493
Totaal
4.493
 

Geen opmerkingen: