Financieel jaarverslag 2016Jaarrekening PEFO Nederland 2016
Stichting ter ondersteuning van PEFO Uganda
Financieel jaar 1-1-2016 tot en met 31-12-2016

Samenvatting resultaten 2016

Mutaties


Doel
rek.nr.
Saldo
 1-1-2016
bijgeschreven
afgeschreven
netto
Saldo
31-12-2016
SNS PEFO NL
967181127
 € 7.032
 € 16.571
 € 15.059
 € 1.512
 € 8.545
SNS AeG
927566575
 € -  
 € 14.252
 € 3.973
 € 10.279
 € 10.279
Totaal

 € 7.032
 € 30.823
 € 19.032
 € 11.791
 € 18.823

Opbrengsten
In het jaar 2016 heeft PEFO Nederland € 30.823 aan giften ontvangen. De giften waren afkomstig van particuliere donateurs, kerken, bedrijven en stichtingen.
De giften werden door onze donateurs gegeven voor de projecten van PEFO Uganda op het gebied van ondersteuning van kinderen en projecten voor de oma’s. En (nieuw) de adopties van geiten voor tienermoeders in Uganda. PEFO Nederland heeft per 1-1-2016 de activiteiten van Stichting Adopteer een Geit overgenomen, nadat die zich op heeft geheven.
Voor projecten voor kinderen en oma’s (onder de noemer PEFO Nederland / Educatie) ontvingen we € 16.571, waarvan € 4.700 aan algemene giften en € 11.871 aan gelabelde giften.
Voor Adopteer een Geit (een geit voor een tienermoeder) is in 2016 € 14.252 ontvangen. Hiervan is € 12.486 gestort door de Stichting Adopteer een Geit, na hun opheffing. Verder kwam er € 1.766 aan donaties binnen in 2016 (€ 100 algemeen, € 1.666 aan gelabelde giften, dat wil zeggen adopties via website adopteereengeit.nl).

Bestedingen
In 2016 heeft PEFO Nederland € 19.032 aan uitgaven gedaan.
Aan de educatie projecten van PEFO Uganda is € 14.362 afgedragen. En er kwam een gift binnen van € 570 via de rekening van PEFO NL, die is doorgestort naar de AeG rekening. Voor het geitenproject is € 3.420 overgemaakt naar PEFO Uganda. Een verslag van waar het geld in 2016 in Oeganda aan is besteed kun je elders op de website vinden.
De overige uitgaven zijn in Nederland gedaan voor kosten van de organisatie, namelijk € 680, 4% van totale bestedingen. De belangrijkste kosten waren: € 276 onderhoud website Adopteereengeit.nl, € 235 overdrachtsbijeenkomst Pefo - AeG, € 148 voor bankkosten en € 21 Kamer van Koophandel.

Opbrengsten
PEFO NL (edu)
AeG
Totaal
eenmalig

 € 12.486
 € 12.486
algemene giften
 € 4.700
 € 214
 € 4.914
gelabelde giften
 € 11.871
 € 1.552
 € 13.423

 € 16.571
 € 14.252
 € 30.823
BestedingenUg: educatie
 € 14.362

 € 14.362
Ug: geiten

 € 3.420
 € 3.420
NL: geiten
 € 570

 € 570
NL: kosten
 € 127
 € 553
 € 680

 € 15.059
 € 3.973
 € 19.032
Resultaat
 € 1.512
 € 10.279
 € 11.791


Resultaat
Er is in 2016 minder uitgegeven dan dat er is binnengekomen. Het verschil is € 11.791, € 1.512 bij PEFO NL, € 10.279 bij AeG. De reden is dat er nagedacht wordt over een effectievere besteding van de giften voor het tienermeidenproject. Naar verwachting zullen de uitgaven daarvoor in 2017 toenemen. De besteding aan de doelstelling t.o.v. de inkomsten (dus zonder de onkosten in NL) was 58%.

Balans 2016

Aan het eind van het jaar had Stichting PEFO Nederland € 18.823 aan liquide middelen, dat wil zeggen het tegoed op de zakelijke bankrekeningen. Dit is een toename van € 11.791 over geheel 2016. Dit past in het streven om een gezonde continu├»teitsreserve aan te houden, maar houdt ook verband met de uitgestelde besteding van bij AeG. De organisatie had geen bezittingen, schulden of vorderingen.

Balans
per 31-12-2016
18.823
per 1-1-2016
7.032
toename
11.791


Per 31-12-2016
Activa
Passiva
Vaste activa
0
Eigen vermogen
18.823
Vlottende activa
0
Vreemd vermogen
0
Liquide middelen
18.823


Totaal
18.823
Totaal
18.823

Meerjaren overzicht 2013-2016

Doel giften

Doel giften (door donateur aangegeven)
2013 in €
2014 in €
2015 in €
2016 in €
Schoolgeld
4.547
3.050
4.138
13.423

Andere geoormerkte giften
2.835
2.685
5.135
Oma's
1.640
3.230
2.745
Algemene giften
2.247
3.009
5.063
4.914
Geiten
0
0
0
12.486
Totaal
11.269
11.974
17.081
30.823

Bestedingen

Bestedingen
2013 in €
2014 in €
2015 in €
2016 in €
Transfers naar PEFO Uganda
11.852
13.862
12.384
17.782
Operationele kosten
540
0
0
511
Administratiekosten
138
128
142
169
Fondsenwervingkosten
38
0
0
0
Interne boeking
0
0
0
570
Totale bestedingen
12.567
13.990
12.526
19.032

Resultaat 2013-2016


2013 in €
2014 in €
2015 in €
2016 in €
Opbrengsten
11.269
11.974
17.081
30.823
Bestedingen
12.567
13.990
12.526
19.032
Netto resultaat
-1.298
- 2.016
4.555
11.791

Geen opmerkingen:

Een reactie posten