Financieel jaarverslag 2015


Jaarrekening Pefo Nederland 2015
Van 1-1-2015 tot en met 31-12-2015

Samenvatting resultaat 2015

Opbrengsten
In het jaar 2015 heeft Pefo Nederland € 17.081 aan giften ontvangen. De giften waren afkomstig van particuliere donateurs, kerken, bedrijven en stichtingen. Hierbij valt vooral de grote gift op van het bedrijf Cimar Electronics uit Veenendaal ter ere van hun 25-jarig bestaan.
De giften werden door onze donateurs gegeven voor de projecten van PEFO Uganda op het gebied van ondersteuning van kinderen en projecten voor de oma’s.

Bestedingen
In 2014 heeft Pefo Nederland € 12.526 aan uitgaven gedaan.

99% van de inkomsten is afgedragen aan de projecten van PEFO Uganda, te weten € 12.384. Een verslag van waar het geld in 2015 in Oeganda aan is besteed kun je binnenkort op ons blog vinden.

De overige uitgaven zijn in Nederland gedaan voor kosten van de organisatie. Dit bedroeg € 142 voor bankkosten en Kamer van Koophandel en vormde slechts 1% van de bestedingen. De bestuursleden krijgen geen vergoeding, wel kunnen onkosten (post e.d.) gedeclareerd worden, maar daarvan was geen sprake in 2015.

Resultaat
Er is in 2015 minder uitgegeven dan dat er is binnengekomen. Het verschil is € 4.555. De reden is dat er pas aan het eind van het jaar grote giften binnen kwamen. Deze zullen in 2016 uitgegeven worden. De besteding aan de doelstelling t.o.v. de inkomsten (dus zonder de onkosten in NL) was 73%.

Balans
Aan het eind van het jaar had Stichting Pefo Nederland € 7.032 aan liquide middelen, dat wil zeggen het tegoed op de zakelijke bankrekening. De organisatie had geen bezittingen, schulden of vorderingen.
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Opbrengsten 2013-2015
In 2015 heeft Pefo Nederland in totaal € 17.081 aan inkomsten verkregen.


Herkomst giften
2013 in €
2014 in €
2015 in €
Particulieren
5.834
5.300
8.078
Kerken
 4.625
3.799
3.888
Stichtingen
728
2.875
2.445
Bedrijven
0
0
2.600
Eigen activiteiten
82
0
71
Totaal
11.269
11.974
17.081


Bestemming giften (door donateur aangegeven)
2013 in €
2014 in €
2015 in €
Schoolgeld
4.547
3.050
4.138
Andere geoormerkte giften
2.835
2.685
5.135
Algemene giften
2.247
3.009
5.063
Oma's
1.640
3.230
2.745
Totaal
11.269
11.974
17.081

Bestedingen 2013-2015
In 2015 heeft Pefo Nederland in totaal € 12.526 aan bestedingen gedaan.

Bestedingen
2013 in €
2014 in €
2015 in €
Transfers naar PEFO Uganda
11.852
13.862
12.384
Operationele kosten
540
0
0
Administratiekosten
138
128
142
Fondsenwervingkosten
38
0
0
Totale bestedingen
12.567
13.990
12.526

Resultaat 2013-2015

2013 in €
2014 in €
2015 in €
Opbrengsten
11.269
11.974
17.081
Bestedingen
12.567
13.990
12.526
Netto resultaat
-1.298
- 2.016
4.555


BALANS
Per 31-12-2015

Activa
Passiva
Vaste activa
0
Eigen vermogen
7.032
Vlottende activa
0
Vreemd vermogen
0
Liquide middelen
7.032


Totaal
7.032
Totaal
7.032

Geen opmerkingen: