Financieel jaarverslag 2012

Jaarrekening Pefo Nederland 2012
Van 1-1-2012 tot en met 31-12-2012

Samenvatting resultaat 2012

Opbrengsten
Over het jaar 2012 heeft Pefo Nederland € 19.851,37 aan giften ontvangen. Het grootste deel van de giften was afkomstig van particulieren (€ 11.945,94) en daarnaast van kerken en stichtingen.
De giften hadden voornamelijk als bestemming schoolgeld, individuele sponsoring van kinderen en projecten voor de oma’s.

Uitgaven
In 2012 heeft Pefo Nederland € 16.104,65 aan uitgaven gedaan. Hiervan bestond € 15.706,17 aan afdracht aan PEFO Uganda. Een verslag van waar het geld in 2012 in Oeganda aan besteed is kun je elders op ons blog vinden, onder ‘Afgelopen tijd in Oeganda’.
Er zijn in totaal € 398,48 aan kosten gemaakt, waarvan de grootste posten het drukken van nieuwe flyers en de bankkosten waren. Andere kosten zijn gemaakt voor de inkoop van souvenirs en lidmaatschap van de Kamer van Koophandel.

Resultaat
Er is in 2012 meer aan opbrengsten binnengekomen dan er is uitgegeven. Het verschil is € 3.746,72. Dit bedrag is in 2013 uitgegeven, aan de hand van de vraag (begroting) van PEFO Uganda.

Balans
Aan het eind van het jaar had Pefo Nederland € 5.791,02 aan liquide middelen, dat wil zeggen het tegoed dat op de zakelijke rekening stond. De organisatie had geen bezittingen, schulden of vorderingen.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Opbrengsten
In 2012 heeft Pefo Nederland in totaal € 19.851,37 aan inkomsten verkregen.

Giften naar herkomst:

Particuliere giften € 11.945,94
Kerken  € 3.483,82
Stichtingen € 3.447,81
Activiteiten € 683.80
Bedrijven € 290,00
Totaal € 19.851,37

Giften naar bestemming:

Schoolgeld € 5.581,82
Individuele sponsoring € 5.400,00
Oma's € 3.359,86
Algemene giften € 2.921,88
NCDO project € 2.587,81
Totaal € 19.851,37


Kosten
In 2012 heeft Pefo Nederland in totaal € 16.104,65 aan uitgaven gedaan.

Uitgaven aan de doelstelling

Transfers PEFO Uganda € 14.106,17
Via derden € 1.600,00
subtotaal € 15.706,17

Gemaakte kosten

Flyers € 199,65
Bankkosten € 132,82
Inkoop souvenirs € 41,93
Kamer van Koophandel € 24,08
subtotaal €     398,48

Totale uitgaven € 16.104,65


Resultaat
Inkomsten € 19.851,37
Uitgaven € 16.104,65
Resultaat €   3.746,72


BALANS 
Per 31-12-2012

Activa
Vaste activa -
Vlottende activa €    -
Liquide middelen € 5.791,02
Totaal € 5.791,02

Passiva
Eigen vermogen € 5.791,02
Vreemd vermogen €   -
Totaal € 5.791,02

Geen opmerkingen: