Financieel jaarverslag 2014Jaarrekening Pefo Nederland 2014
Van 1-1-2014 tot en met 31-12-2014

Samenvatting resultaat 2014

Opbrengsten
In het jaar 2014 heeft Pefo Nederland € 11.974 aan giften ontvangen. De giften waren afkomstig van particuliere donateurs, kerken en stichtingen. Hierbij valt vooral de grote gift op van Stichting de 2e Ronde. In 2014 zijn geen eigen acties zoals verkoop van souvenirs geweest.
De giften werden door onze donateurs gegeven voor de projecten van PEFO Uganda op het gebied van ondersteuning van kinderen en projecten voor de oma’s. In het afgelopen jaar waren er meer giften voor de projecten voor oma's, dit kwam door de actie PEFO 10 jaar, waarbij geld werd ingezameld voor de bouw van huizen voor oma's.

Bestedingen
In 2014 heeft Pefo Nederland € 13.990 aan uitgaven gedaan.

99% van de inkomsten is afgedragen aan de projecten van PEFO Uganda van € 13.862. Een verslag van waar het geld in 2014 in Oeganda aan is besteed kun je hier op ons blog vinden.

De overige uitgaven zijn in Nederland gedaan voor kosten van de organisatie. Dit bedroeg € 128 voor bankkosten en vormde slechts 1% van de bestedingen. De bestuursleden krijgen geen vergoeding, wel kunnen onkosten (post e.d.) gedeclareerd worden, maar daarvan was geen sprake in 2014.

Resultaat
Er is in 2014 meer uitgegeven dan dat er is binnengekomen. Het verschil is € 2.016. Hierdoor is er ingeteerd op het vermogen. De bestedingen aan de doelstelling t.o.v. de inkomsten waren 116%.

Balans
Aan het eind van het jaar had Stichting Pefo Nederland € 2.477 aan liquide middelen, dat wil zeggen het tegoed op de zakelijke bankrekening. De organisatie had geen bezittingen, schulden of vorderingen.

Vooruitblik 2015
Met de komst van nieuwe bestuursleden eind 2014, zal er in 2015 nagedacht worden over de fondsenwerving. Dit zou een lichte stijging van de inkomsten tot gevolg kunnen hebben. Wel is al door het bestuur besloten om een kleine buffer aan te houden zodat de organisatie beter bestand is tegen fluctuaties in de inkomsten.


STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Opbrengsten
In 2014 heeft Pefo Nederland in totaal € 11.974 aan inkomsten verkregen.


Herkomst giften
2013 in €
2014  in €
Particulieren
5.834
5.300
Kerken
 4.625
3.799
Stichtingen
728
2.875
Eigen activiteiten
82
0
Totaal
11.269
11.974


Bestemming giften
2013  in €
2014 in €
Schoolgeld
4.547
3.050
Andere geoormerkte giften
2.835
2.685
Algemene giften
2.247
3.009
Oma's
1.640
3.230
Totaal
11.269
11.974

Bestedingen
In 2014 heeft Pefo Nederland in totaal € 13.990 aan bestedingen gedaan.

Bestedingen
2013 in €
2014 in €
Transfers naar PEFO Uganda
11.852
13.862
Operationele kosten
540
0
Administratiekosten
138
128
Fondsenwervingkosten
38
0
Totale bestedingen
12.567
13.990

Resultaat 2014


2013 in €
2014 in €
Opbrengsten
11.269
11.974
Bestedingen
12.567
13.990
Netto resultaat
-1.298
- 2.016


BALANS
Per 31-12-2014

Activa
Passiva
Vaste activa
0
Eigen vermogen
2.477
Vlottende activa
0
Vreemd vermogen
0
Liquide middelen
2.477


Totaal
2.477
Totaal
2.477

Geen opmerkingen: